BELEDİYELERİN İLETİŞİM ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA WEB SİTESİ KULLANIM DURUMLARI (BİNGÖL BELEDİYESİ WEB SİTESİ’NE YÖNELİK BİR İÇERİK ANALİZİ)

DOI Numarası:

Yazar: Öğr.Gör.İlkay YILDIZ

Sayı: 23

Yıl: 2019 Winter

BELEDİYELERİN İLETİŞİM ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA WEB SİTESİ  KULLANIM DURUMLARI (BİNGÖL BELEDİYESİ WEB SİTESİ’NE YÖNELİK BİR İÇERİK ANALİZİ)

Özet:
Gerek iletişimin gerekse iletişim çalışmalarının öneminin daha da arttığı günümüzde artık her kurum ve kuruluşun web sitesi kullanması bir zorunluluk haline gelmiştir. İnternetin getirdiği en önemli yeniliklerden biri de hiç kuşkusuz ki web siteleri aracılığıyla erişim kolaylığıdır. Bu kolaylığı kullanan en önemli kurumlardan birini ise belediyeler oluşturmaktadır. Belediyeler web siteleri sayesinde halkla daha yakından iletişim kurabilme imkânı yakalamıştır. Bu çalışmada, bir iletişim aracı olması nedeniyle Bingöl Belediyesi’nin web sitesi incelenmiştir. İncelemeyi yapabilmek adına içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada yeni bir kodlama cetveli oluşturulmamış çalışmanın güvenilirliğini arttırmak amacıyla daha önce kullanılan, güvenilirliği test edilmiş kodlama cetveli Bingöl Belediyesi’ne uyarlanmıştır. Uyarlama yapılırken cümlelerin anlamlarının değişmemesine dikkat edilmiştir. Veriler kodlama cetveline yazılmış ve daha sonra analiz edilmiştir. Analiz sonucunda Bingöl Belediyesi web sitesinin açık, sade, anlaşılır olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Web sitesi, karmaşık yapılardan değil de daha basit bir yapıyla oluşturulmuştur. Sitede çok farklı iletişim araçlarıyla hizmet verilmesi sağlanmıştır.

Abstract:
In todays’s world where the importance of both communication and communication efforts has increased, it has been a compulsion for every institution and organization to use a website. One of the most important innovations brought about by internet is the accessibility through websites. Municipalities are among the most prominent institutions that use this convenience. Municipalities have found the opportunity to establish closer relations with the public thanks to their websites. In this study, website of Municipality of Bingöl was examined as it is a means of communication. Content analysis method was used for analysis. No new coding scale was created for the study; a previously used coding scale which was also tested in terms of reliability, was adapted to Municipality of Bingöl in order to enhance the reliability of the study. Attention was paid not to change the meanings of the phrases during adaptation. Data were entered in the coding scale and analyzed. As a result of the analysis, it was concluded that website of Municipality of Bingöl was a clear, simple and understandable one. The website was created in a simple structure rather than a complex one. Services were provided through the website by means of many different instruments of communication.

Anahtar Kelimeler: Bingöl Belediyesi, web sitesi, iletişim araçları, içerik analizi

Keywords: Municipality of Bingöl, website, means of communication, content analysis

Makale dosyasını indir Makale dosyasını indir