VERGİSEL AVANTAJLARI YÖNÜYLE İNŞAAT İŞLETMELERİNDE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞIVE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

DOI Numarası:

Yazar: Dr.Öğr.Üyesi Hakan ÇELENK ve Smmm Gültekin GÖGEN

Sayı: 21

Yıl: 2018 Summer

VERGİSEL AVANTAJLARI YÖNÜYLE İNŞAAT İŞLETMELERİNDE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞIVE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

Özet:
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin 25’nci maddesinde kişilerin konut sahibi olmaları, yiyecek, giyim ve sağlık gibi yaşam standardının bir gereği olduğu ifade edilmektedir. Birleşmiş Milletler bünyesinde de Konut İnşaat ve Planlama Merkezi birimi bulunmaktadır.Türkiye’de gayrimenkul sektöründe 1950 yılından itibaren, Anadolu’dan büyük şehirlere yönelik göçler sonucu kent nüfusunun artması sonucu, konut ihtiyacı ivme kazanmış ve kentleşme ile birlikte konut ihtiyacında büyük bir artış olmuştur. İhtiyaçlara cevap vermek için inşa edilmek istenilen gayrimenkul projeleri uzun ve yüksek maliyetli olmasından dolayı bu projelere gerçekleştirilmesi için devlet eli ile bazı vergisel avantajlar sağlanması gerekliliği doğmuştur. Dünyadaki örneklerinde Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları belirgin olarak Kurumlar Vergisi ve çeşitli vergilerden istisna tutulmuşlardır. Ülkemizde ise Kurumlar Vergisi, alım satım sözleşmeleri ve satış vaadi sözleşmelerinin düzenlenmesinden kaynaklı Damga Vergisi ve kar dağıtımında uygulanması gereken Gelir Vergisinden İstisna tutulmuşlardır. GYO’ların üstlenmiş oldukları Projelerin ve işlem hacimlerinin yüksekliğine baktığımızdan diğer inşaat işletmelerine oranla ciddi bir vergi avantajı sağlamaktadır.

Abstract:
It is stated in the Article 25 of Universal Declaration of Human Rights that being landlord is a requirement of life standard like food, clothing and health for individuals. There is also a division within United Nations called Housing Construction and Planning. In Turkey, housing need has been accelerated since 1950 within the real estate sector due to rural depopulation in Anatolia which has risen urban population and urbanisation paved the way for rising housing need.Since real estate projects are long term and overcosting to answer needs, there is an arisen need for providing some govermental tax advantages to realize these projects.Real Estate Investment Trusts (REITs) are exempted from corporate tax and various taxes in many cases in the world. In Turkey, REITsare exempted from corporate tax, stamp tax causing from drawing up emptiovenditios and preliminary contracts for sale, and income tax that should be applied in profit sharing. REITs provide significant tax advantages compare to other construction enterprises when we look at projects they committed and the height of their trading size.

Anahtar Kelimeler: Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Vergisel Avantajları

Keywords: TaxAdvantages of Real EstateInvestmentTrusts