KAYGI DÜZEYLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER: ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİ VE MEZUNLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

DOI Numarası:

Yazar: Gültekin BASMACI, Mehmet TEKTAŞ, Necla TEKTAŞ ve Nuray ÖZ CEVİZ

Sayı: 18

Yıl: 2017 Fall

KAYGI DÜZEYLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER: ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİ VE MEZUNLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Özet:
Kaygı, nedeni belirsiz korkular olarak ifade edilebilir. Kişilerin içinde bulundukları hayattaki öğrenim, ilişki, etkinlik gibi neredeyse tüm yaşantısını olumsuz yönde etkileyen ve bireyi tedirginliğe iten bir duygudur. Bu duygu, öğrenimlerine devam ederken veya mezun olduklarında bireylerin geleceğe bakış açılarını olumlu veya olumsuz biçimde etkilemektedir. Bireylerin üniversiteden mezun olduklarında gelecekleri ile ilgili verecekleri kararlar; iş bulma ve seçim, hayatının bundan sonrasında alacağı gerçek rol ve planlar, yaptığı ve kuracağı arkadaşlıklar ve dahası sorumlulukları kaygı oluşturan etmenlerden bazıları olarak görülmektedir. Bu çalışma, Meslek Yüksekokulu mezunları ve öğrencilerinin kaygı düzeylerini tespit etmek ve bu kaygı düzeylerini etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Üniversitelerde okuyan öğrenciler veya mezunlarda kaygı ile ilgili çalışmalar bulunmasına rağmen hem mezun hem de öğrenim gören meslek yüksekokulu öğrencileri için iki durumu birlikte ele alan bir çalışma bulunmamaktadır. Bu durum, çalışmanın önemini ortaya koyması ve ilave değişkenlerle benzer çalışmaların yapılmasına zemin hazırlaması açısından önemlidir. Bu nedenle, çalışmamızda Meslek Yüksekokulu mezun ve öğrencilerinin kaygı düzeyleri cinsiyet, öğrenim şekli, meslek lisesine başlarken seçmiş oldukları bölümden memnun olma ve katılımcıların mezun/öğrenci olma durumu değişkenleri açısından incelenerek elde edilen bulgular istatistiksel olarak yorumlanmıştır. Sonuç olarak, Meslek Yüksekokulu mezun ve öğrencilerinin kaygı düzeyleri cinsiyet ve öğrenim şekli değişkenine göre farklılık göstermezken, bölümden memnun olma ve mezun/öğrenci olma değişkenleri açısından anlamlı farklılık olduğu görülmüştür.

Abstract:
Anxiety, expressed as fears of unknown origin; It is a feeling that affects the individual's social relations, activities, learning, in short, the daily experience and often makes the individual uneasy. This feeling affects the future view of the individual positively or negatively when they continue their education or graduate. Decisions to make about their future, choice of work, friendships they have made, fear of not being able to work and various responsibilities can be seen as some of the factors that constitute anxiety. In this study, it was aimed to determine the anxiety levels of the vocational college graduates and students and the factors affecting these anxiety levels. Although there are studies about anxiety in students or alumni studying at universities, there is no study that deals with two situations for vocational school students who are both graduate and undergraduate. This is important in terms of demonstrating the importance of work and preparing the groundwork for similar work with additional variables.For this reason, the findings obtained by studying Vocational School graduates and students 'anxiety levels in terms of gender, type of education, satisfaction with the department they chose when starting to the vocational high school, and participants' graduation / student status variables were analyzed statistically.As a result, while the level of anxiety and the anxiety of the students graduated from Vocational School did not differ according to gender and learning style variables, it was found that there was a meaningful difference in terms of being satisfied with the department and being graduated / student.

Anahtar Kelimeler: Kaygı, mezun, öğrenci, bağımsız t-testi

Keywords: Anxiety, graduated, student, independent t-test

Makale dosyasını indir Makale dosyasını indir