AÇIK İNOVASYON VE ÖRNEKLERLE AÇIK İNOVASYONUN KULLANIMI

DOI Numarası:

Yazar: Arş.Gör. Şirin Gizem KÖSE

Sayı: 14

Yıl: 2016 Fall

AÇIK İNOVASYON VE ÖRNEKLERLE AÇIK İNOVASYONUN KULLANIMI

Özet:
Günümüzde artan rekabet, şirketleri yeni yaklaşımlar geliştirmeye ve farklılaşmak için yeni stratejiler kullanmaya yönlendirmektedir. İşletmelerde artan bilgi kaynağı kullanımı ihtiyacı, şirket içi bilgi kaynakları kadar şirket dışı bilgi kaynaklarını da rekabet avantajı elde etmek için önemli hale getirmiştir. İşbirlikçi yaklaşımların ve birlikte değer yaratmanın ön plana çıkmasıyla birlikte, açık inovasyon kavramının önemi artmıştır. Açık inovasyon yaklaşımını benimseyen şirketlerin sayısı gün geçtikçe artmakta ve şirketler fikir üretmek için iç kaynaklarıyla birlikte dış kaynaklardan da faydalanmaktadır. Bu çalışmada açık inovasyon kavramı irdelenmekte ve açık inovasyon yaklaşımından faydalanan şirketlerden örnekler verilerek açık inovasyonun şirket başarısına katkısı tartışılmaktadır. Buna göre, açık inovasyonun uygun şekilde tasarlandığında farklı sektörlere olumlu çıktılar sağlayabilen bir araç olarak öne çıktığı görülmektedir.

Abstract:
Nowadays, increasing competition leads companies to develop new approaches and use new strategies in order to differentiate themselves. The increasing need for usage of knowledge source has made information outside information sources as important as inside information sources to gain competitive advantage. As collaborative approaches and value creation stand out, the term "open innovation" increased its importance. The number of companies that adopted open innovation approach is increasing day by day and companies use outside information as well as inside information to create ideas. In this study, the term "open innovation" is explicated and the contribution of open innovation to company success is discussed by giving examples of companies that use open innovation approach. Accordingly, when properly designed, open innovation stands out as a tool that provides positive outputs for various industries.

Anahtar Kelimeler: Açık inovasyon, açık inovasyon kullanımı, açık inovasyon örnekleri.

Keywords: open innovation, usage of open innovation, examples of open innovation.

Makale dosyasını indir Makale dosyasını indir